Μορφή αναζήτησης

SALMOS 76

1Zej nonbia' benne' Judá ka' Dios,

na' La la'y chie' nga'nen ẕen ladjw benne' Israel ka'.

2Ḻo yež Salem zoa latje la'y chie'.

Ḻo yež Sión zoa gan zoakze'.

3Ḻo latjen' wdíchj Dios yag ntoche' ka' che wdiḻe, na' yag ntóche'do' ka',

na' ya da' žape chi'in benne' ka' ḻo wdiḻe,

na' ya ntoche' ka', da' ka' ẕkóngekle' žin ḻo wdiḻe.

4¡Benne' ẕenḻe'e nako' Le'!

¡Nako' waḻže ka ya'a ẕen ka'!

5Chejchégwgak benne' waḻe ka', na' gásḻasgake'.

Nitó benne' waḻe bi yechís ne'e nich tíḻ-ḻene' Le'.

6Dios chegak benne' Israel ka', kate' wtiḻo' benne' ka'

besḻaso' ḻégake', na' bia ka' žíagake'.

7Le' nako' Bennen' žaḻa' žébežo.

¿Noẕ benne' gak sie' ḻawo' Le' kate' ẕžo'o?

8Wnnó' wchi'a ḻažo'o benne' ka' ne zo' ya'abá.

Ẕžébegak benne' ka' ḻo yežlyó, dan' ẕbézgake'

9ža so žo'o Le', Dios, nich wchi'a ḻažo'o benách ka',

na' nich yesló' yógo'te benne' gax̱jw ḻaže' ka'.

10Da' likze yeḻa' ẕža'a chegak benne' ka' gaken to da' gon ga ga'n ẕeno' Le'.

Wlék žio' yeḻa' ẕža'a chegak benne' ka' zej nga'ne'.

11Le wchebe ḻaže' da' gonnle che Dios,

na' le wneẕjwn' che X̱anžon', Dios chele.

Benne' ka' nníta'gake' do ẕente ḻá'gake' zej noe'e da' wnéẕjwgake' che Dios, Bennen' ẕžébežo.

12Ẕži'i Dios che da' yo'o ḻo yichj ḻáẕdo'gak benne' blo ka'.

Ḻe' ẕchebe' benne' wnná bia' ka' nníta'gake' yežlyó.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index