Μορφή αναζήτησης

SALMOS 77

1Ḻen chi'a bḻiža' Dios.

Bḻiža' Dios, na' Ḻe' bze nage' chia'.

2Žoa'a ḻaw X̱anžon' kate' ẕzáka'ḻi'a.

Žel ẕchis na'a ḻawe' Ḻe', na' bi zoa' žize.

Bi bi'a latje no benne' yeyón ẕene' neda'.

3Bsa' ḻaža'a che Dios, na' wžé' zedla'.

Bsa' ḻaža'a che da' bena', na' bedó ḻaža'a.

4Dios, bi bi'o latje tasa'.

Wžé' zédḻe'ela', na' bi be gok nnia'.

5Blab ḻaža'a ka zej nak ža ka' wdégaken,

na' ka zej nak yiz ka' ba wdégaken.

6Bsa' ḻaža'a ka nak da' beḻkza' yele ka',

na' blab ḻáže'kza' kan zej naken,

na' wnnabla' ḻo be' da' nakkza':

7¿Bzoa X̱anžon' žo'o cheḻa'ale to chi'ize,

na' biž gákḻene' žo'o?

8¿Batkle yeyache' ḻáže'le' žo'o?

¿Batkle gone' da' wchebe ḻaže'e gone'?

9¿Goḻ ḻáže'kze Dios yeyache' ḻáže'le' žo'o?

¿Ẕže'e žo'o nich biž yeyache' ḻáže'le' žo'o?

10Naž wnnía': ki žona' dan' yoa'a yižwé'.

Che ḻen chejsá' ḻaža'a yógo'te da' ẕente da' ben Dios ẕente ḻo yiz ka' ba wdégaken.

11Chejsá' ḻaža'a da' ẕente ka' da' beno' Le', Jah.

O', chejsá' ḻaža'a da' beno' ža ni'te,

da' ka' žóngaken ga žebanlto'.

12Wláb ḻaža'a ka nak yógo'te da' beno',

na' wchaḻja' ka zej nak da' ka'.

13Dios, la'y nak da' ẕchi'lo' neto' gonto'.

¿Zoa yetó Dios nake' benne' ẕen ka nako' Le'?

14Le' nako' Dios, ẕnno' da' žonen ga žebanlto'.

Bḻoe'elo' yógo'te benne' yežlyó nakḻe'e ẕen yeḻa' wak chio'.

15Ḻen yeḻa' wak chio' beya'wo' benne' chio' ka',

ẕa'só Jakob ka', na' ẕa'só José ka'.

16Yegw nis ka' bḻé'egeklen Le', Dios.

Bḻé'egekle yegw nis ka' Le', na' bžébeḻe'egaken.

Ḻezka' wžé' zédgekle nisdo' gže' ka'.

17Nis yejw zil bžojen ḻo bejw gasj ka',

na' wnneḻe'e wzió', na' wyasḻe'e yes wzión'.

18Ḻo be' bdone' wnneḻe'e wzió' chion'.

Bza'ní' yes wzión' do ẕente yežlyó.

Wẕo'ḻe'e, na' wẕize yežlyón'.

19Bsaljo' nez gachj ḻawle nisdo',

na' ḻawe' nis zil ka' wdekzo' Le',

san bi nak bia' gan blejo'.

20Bchi'o benne' chio' ka' ka ẕila' ka'

ḻo na' Moisés, na' ḻo na' Aarón.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index