Μορφή αναζήτησης

SALMOS 95

1Le da ḻe'e, wká'n ẕenžo X̱anžo Dios.

Ḻen yeḻa' žebele goḻžo che Bennen' ẕzoa choche' žo'o nich yelažo.

2Chejžo ḻawe' Ḻe', na' ye'žo-ne': “Žóx̱keno'.”

Ḻen yeḻa' žebele goḻžo da' we ḻawžo Ḻe'.

3X̱anžon' nake' Dios ẕente,

na' nake' Benne' wnná bia' ẕénḻe'eže ka dios ka' chegak benách ka'.

4Ẕnna bi'e dot yežlyó nga,

gan nak gže', na' gan nak sibe ḻaw ya'a ka'.

5Ẕnna bi'e nisdo', da' benkze' Ḻe',

na' ḻezka' yežlyó nga da' bene' Ḻe'.

6Le da, wká'n ẕenžo-ne', na' wzóa ẕibžo ḻawe'.

Wzóa ẕibžo ḻaw X̱anžon', Bennen' bene' žo'o.

7Ḻe' nake' Dios chežo, na' nakžo chie' Ḻe'.

Nakžo benne' ka' žape chi'ikze', na' nakžo ka ẕíla'do' chie' ka'.

8Ẕnna X̱anžon': “Cha' žénlele chi'a na'a ža,

bi gonle zide ḻáẕdo'le kan bengak x̱a x̱to'le ka' gan nzin' Meriba,

na' kan béngake' ḻo ža na' ḻe'e latje dach gan nzin' Masah,

9gan bcha'agak x̱a x̱to'le ka' neda',

na' béngake' ga bža'a neda' ḻa'kze bḻé'egekle' yógo'te da' ẕen ka' da' bena'.

10Choplalj yiz bzoela' benne' ka',

na' wnnía': zej nake' benne' žebéj yíchjgake' neda', na' bi žóngake' kan bchi'la' ḻégake'.

11Che ḻen, ḻo yeḻa' ẕža'a chia' ben chocha' x̱tiža'a,

na' wnnía': bi chó'ogake' gan yezí' ḻáže'gake' tẕen ḻen neda'.”

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index